BHP System / telefon: +48 793 026 912 / e-mail: kontakt@bhpsystem.net

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

Kursy na wózki widłowe

Kursy na podesty ruchome

Kursy na wózki widłowe

Instruktor Mateusz Biernacki prowadzi kursy dla kandydatów na kierowców wózków widłowych, jezdniowych, podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia od 2008 r. Podejmując u nas kurs klient ma gwarancje, że ukończy go nabywając faktyczną umiejętność prowadzenia pojazdu. Współpracujemy z osobami prywatnymi oraz firmami.

Zakończeniem kursu jest państwowy egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po zdaniu którego otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne UDT – ważne zgodnie z rozporządzeniam na terenie całego kraju. Posiadając takie uprawnienia można również starać się o wydanie CERTYFIKATU ważnego w państwach UE, który wydaje UDT – CERT z Warszawy.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Egzamin wózki widłowe

1 / 246

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2 / 246

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3 / 246

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 246

Dozorem technicznym nazywamy

5 / 246

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 246

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7 / 246

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8 / 246

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 246

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10 / 246

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11 / 246

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 

12 / 246

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 246

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 

14 / 246

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 

15 / 246

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 

16 / 246

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 246

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 

18 / 246

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 

19 / 246

Nieszczęśliwy wypadek to

 

20 / 246

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 

21 / 246

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 

22 / 246

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 

23 / 246

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 

24 / 246

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 

25 / 246

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 

26 / 246

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 

27 / 246

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 

28 / 246

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

 

29 / 246

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 

30 / 246

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 

31 / 246

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 

32 / 246

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 

33 / 246

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 

34 / 246

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

 

35 / 246

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

 

36 / 246

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 

37 / 246

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 

38 / 246

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 

39 / 246

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 

40 / 246

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 

41 / 246

Obowiązki obsługującego określone są

 

42 / 246

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 

43 / 246

Jednostką dozoru technicznego jest

 

44 / 246

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 

45 / 246

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 

46 / 246

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 

47 / 246

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 

48 / 246

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 

49 / 246

Decyzja wydana przez UDT

 

50 / 246

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 

51 / 246

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 

52 / 246

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 

53 / 246

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

54 / 246

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

 

55 / 246

Instrukcja eksploatacji to

 

56 / 246

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57 / 246

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 

58 / 246

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 

59 / 246

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 

60 / 246

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 

61 / 246

Obsługującemu nie wolno

 

62 / 246

Formami dozoru technicznego są

 

63 / 246

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 

64 / 246

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 

65 / 246

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 

66 / 246

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 

67 / 246

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

 

68 / 246

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 

69 / 246

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 

70 / 246

Instrukcja stanowiskowa

 

71 / 246

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 

72 / 246

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 

73 / 246

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 

74 / 246

Masą netto 1000 l wody wynosi od

 

75 / 246

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

 

76 / 246

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

 

77 / 246

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 

78 / 246

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 

79 / 246

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 

80 / 246

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 

81 / 246

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

 

82 / 246

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

 

83 / 246

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 

84 / 246

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

 

85 / 246

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

 

86 / 246

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 

87 / 246

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 

88 / 246

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 

89 / 246

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

 

90 / 246

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

 

91 / 246

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

 

92 / 246

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

 

93 / 246

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

 

94 / 246

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

 

95 / 246

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

 

96 / 246

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 

97 / 246

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

 

98 / 246

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

 

99 / 246

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

 

100 / 246

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

 

101 / 246

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

102 / 246

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

103 / 246

Widząc świecąca się kontrolkę operator

104 / 246

Widząc świecąca się kontrolkę operator

105 / 246

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

106 / 246

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

107 / 246

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

 

108 / 246

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

 

109 / 246

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

 

110 / 246

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

 

111 / 246

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 

112 / 246

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

 

113 / 246

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

 

114 / 246

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

 

115 / 246

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

116 / 246

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

117 / 246

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

118 / 246

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

119 / 246

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

120 / 246

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

 

121 / 246

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

 

122 / 246

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

 

123 / 246

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

 

124 / 246

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

125 / 246

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

 

126 / 246

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

 

127 / 246

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 

128 / 246

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

 

129 / 246

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

 

130 / 246

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

 

131 / 246

„Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

 

132 / 246

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

 

133 / 246

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

 

134 / 246

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

 

135 / 246

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

 

136 / 246

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 

137 / 246

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 

138 / 246

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

 

139 / 246

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

 

140 / 246

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

 

141 / 246

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

 

142 / 246

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

 

143 / 246

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

 

144 / 246

Akumulatory kwasowe można ładować

 

145 / 246

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

 

146 / 246

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

 

147 / 246

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

 

148 / 246

Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do

 

149 / 246

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

 

150 / 246

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

 

151 / 246

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

 

152 / 246

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

 

153 / 246

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

 

154 / 246

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

 

155 / 246

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

 

156 / 246

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

 

157 / 246

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

 

158 / 246

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

 

159 / 246

Po zakończeniu pracy operator powinien

 

160 / 246

Sprawne dźwignie sterujące

 

161 / 246

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

 

162 / 246

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

 

163 / 246

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

 

164 / 246

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

165 / 246

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

 

166 / 246

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

 

167 / 246

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

 

168 / 246

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

 

169 / 246

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

 

170 / 246

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

 

171 / 246

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

 

172 / 246

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

 

173 / 246

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

 

174 / 246

Ładunek należy transportować

 

175 / 246

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

 

176 / 246

Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

 

177 / 246

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

 

178 / 246

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

 

179 / 246

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

 

180 / 246

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

 

181 / 246

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

 

182 / 246

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10℃

 

183 / 246

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30℃

 

184 / 246

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

185 / 246

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

186 / 246

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

 

187 / 246

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

 

188 / 246

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 

189 / 246

Przyczyna utraty stateczności wózka może być

 

190 / 246

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

 

191 / 246

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

 

192 / 246

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

 

193 / 246

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

 

194 / 246

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

 

195 / 246

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

 

196 / 246

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

 

197 / 246

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

 

198 / 246

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

 

199 / 246

W chwili wywracania się wózka należy

 

200 / 246

Wózek może stracić stateczność na skutek

 

201 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

 

202 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

 

203 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 

204 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 

205 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

 

206 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

 

207 / 246

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

 

208 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

209 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

210 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

211 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

212 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

213 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

214 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

215 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

216 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

217 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

218 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

219 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

220 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

221 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

222 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

223 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

224 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

225 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

226 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

227 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

228 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

229 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B

230 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

231 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B

232 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

233 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

234 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

235 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

236 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

237 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

238 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

239 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

240 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

241 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

242 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

243 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B

244 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A

245 / 246

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

246 / 246

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Your score is

The average score is 46%

0%

Aktualności

Przychodzi Strażak do firmy.

Przychodzi strażak do firmy … Znacie to ?Jak zabezpieczyć firmę by spełnić wymogi PPOŻ ?Jak sklasyfikować obiekt ?Czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji i na kim spoczywa ten obowiązek ?Kto może prowadzić szkolenia zakładowe PPOŻ ?Na te i inne pytania odpowiemy w serii artykułów „Przychodzi strażak do firmy …” Przychodzi strażak do firmy … część […]

Czytaj więcej
Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma? cz.2

Jakie badanie w Twojej firmie

Czytaj więcej
Koronawirus – Wsparcie dla Przedsiębiorcy

Pomoc dla przedsiębiorców, księgowych.

Czytaj więcej