BHP System / telefon: +48 793 026 912 / e-mail: kontakt@bhpsystem.net

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

Kursy na wózki widłowe

Kursy na podesty ruchome

Przychodzi Strażak do firmy.

Przychodzi strażak do firmy … Znacie to ?
Jak zabezpieczyć firmę by spełnić wymogi PPOŻ ?
Jak sklasyfikować obiekt ?
Czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji i na kim spoczywa ten obowiązek ?
Kto może prowadzić szkolenia zakładowe PPOŻ ?
Na te i inne pytania odpowiemy w serii artykułów „Przychodzi strażak do firmy …”

Przychodzi strażak do firmy … część 1
Pierwsza podstawowa sprawa na która należy zwrócić uwagę to czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji ? Należy sprawdzić na kim spoczywa ten obowiązek.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) za bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji odpowiedzialny jest właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu. W zakładach pracy rola ta przypada najczęściej pracodawcy.

Kolejna sprawa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Instrukcja bezpieczeństwa ppoż zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest to dokument pomocniczy dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów.


Instrukcja przeciwpożarowa powinna w szczególności uwzględniać
1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.


2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.


3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.


4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.


5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.


6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.


7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.


8. plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b. odległości od obiektów sąsiadujących,
c. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g. podziału obiektu na strefy pożarowe,
h. warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
l. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony.


9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Obowiązki pracodawcy w związku z obowiązkiem wykonania instrukcji i wykonania ćwiczeń ewakuacji w zakładzie pracy.

Wyznaczenie i przeszkolenie pracowników.
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na podstawie instrukcji ppoż. Pracodawca ma także obowiązek poinformować pozostałych pracowników, o tym kto został wyznaczony do wykonywania tych zadań.
Informacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko pracownika wyznaczonego lub wyznaczonych pracowników.
Miejsce wykonywania pracy przez wyznaczonego pracownika np. wskazanie działu.
Numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej pracownika.


Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników muszą mieć ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.)), w którego ramowym programie zostały uwzględnione m.in. zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W praktyce dotyczy to wszystkich pracowników firmy.

Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności lub masz pytania zadzwoń: 793 026 912

Aktualności

Przychodzi Strażak do firmy.

Przychodzi strażak do firmy … Znacie to ?Jak zabezpieczyć firmę by spełnić wymogi PPOŻ ?Jak sklasyfikować obiekt ?Czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji i na kim spoczywa ten obowiązek ?Kto może prowadzić szkolenia zakładowe PPOŻ ?Na te i inne pytania odpowiemy w serii artykułów „Przychodzi strażak do firmy …” Przychodzi strażak do firmy … część […]

Czytaj więcej
Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma? cz.2

Jakie badanie w Twojej firmie

Czytaj więcej
Koronawirus – Wsparcie dla Przedsiębiorcy

Pomoc dla przedsiębiorców, księgowych.

Czytaj więcej